Author: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Genre:
Rating

สมุนไพรไทยหลายชนิดมีสรรพคุณในการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ ลดโอกาสการติดเชื้อ และกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย  ถึงแม้ยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณจะมีประโยชน์มากมาย แต่หากร่างกายได้รับยาสมุนไพร หรือยาแผนโบราณที่มีการปนเปื้อนโลหะหนักมากเกินไป จะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี

การหาปริมาณโลหะหนักในสมุนไพรทั้งที่เป็นวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากการบริโภคยาสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแล้ว ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบ่งชี้คุณภาพของยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรให้ได้มาตรฐานมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสมุนไพรไทยในการในตลาดโลกอีกด้วย

เนื้อหาบทความ โดย
อุษณา เที่ยงมณี, ดร.สุทธินันท์ แต่บรรพกุล, ดร.เนตติกานต์ อ่อนไทย,ดร.นันท์นภัส ลายทิพย์, ปราณี พฤกพัฒนาชัย,
ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล และ ดร.จรัญ ยะฝา
กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic Design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์  กลุ่มงานสื่อสารองค์การ

ขอบคุณภาพ Freepik.com

Attachments