Author: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Genre:
Rating

โครเมียม…เป็นโลหะหนักที่พบได้ทั้งในดิน หิน และน้ำ

โครเมียมและสารประกอบโครเมียมถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย  มีทั้งประโยชน์ และเป็นโทษต่อสุขภาพของมนุษย์

ดังนั้น การตรวจวัดโครเมียม ไตรวาเลนต์โครเมียม และเฮกซะวาเลนต์โครเมียมในน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงเป็นสิ่งสำคัญ

เนื้อหาบทความ โดย
ดร.เนตติกานต์ อ่อนไทย, ดร.นันท์นภัส ลายทิพย์, ดร.สุทธินันท์ แต่บรรพกุล, ปราณี พฤกพัฒนาชัย และ อุษณา เที่ยงมณี
กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี  ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic Design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์  กลุ่มงานสื่อสารองค์การ