Author: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Genre:
Rating

การวัดเครื่องหนัง เป็นการวัดในเมทริกซ์ที่ซับซ้อน ดังนั้น การพัฒนาวิธีตรวจวัดปริมาณโลหะในตัวอย่างเครื่องหนัง เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด และสนับสนุนการส่งออกเครื่องหนังไทยไปยังต่างประเทศ  จึงมีความสำคัญ

กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติได้เข้าร่วมเปรียบเทียบผลการวัดโลหะ 5 ตัว ประกอบด้วย แคดเมียม ตะกั่ว ทองแดง นิกเกิล และสารหนู ในรายการ CCQM-K128 Measurement of Heavy Metals and Organo-Tin in Leather Powder ซึ่งจัดโดยสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (สาธารณรัฐประชาชนจีน)   ซึ่งผลการวัดเป็นที่น่าพอใจและมีความแม่นยำสูง

เนื้อหาบทความ โดย
ดร.เนตติกานต์ อ่อนไทย, อุษณา เที่ยงมณี, ดร.สุทธินันท์ แต่บรรพกุล  และปราณี พฤกพัฒนาชัย
กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic Design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ

Metro-Vol21.W04.2019_Leather_Final