Author: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Genre:
Rating

กลุ่มงานแสงและสี ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการวัดแสงสว่างสำหรับการผลิตหลอดแอลอีดี (LED) จึงได้พัฒนาเครื่องสแกนทรงกลมรวมแสง (sphere scanner) และพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบการวัดหลอดแอลอีดี อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพสินค้า และส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางการค้าให้กับอุตสาหกรรมอุปกรณ์ให้แสงสว่างในอนาคต

เนื้อหาบทความ โดย
ดร.สุนทร จรรยาวดี, กลุ่มงานแสงและสี, ฝ่ายมาตรวิทยาอุณหภูมิและแสง

เรียบเรียง/Graphic Design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ


Attachments