Author: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Genre:
Rating

การวัดค่า pH นั้นเป็นกิจกรรมที่สามารถพบได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมผลิตสารเคมี, อุตสาหกรรมกระดาษ, อุตสาหกรรมผลิตไมโครชิพ, อุตสาหกรรมอาหาร น้ำดื่ม ยา  และรวมถึงภาคเกษตรกรรมด้วย

การจะให้ได้มาซึ่งผลการวัดที่มีความถูกต้องน่าเชื่อถือ มีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ เครื่องมือที่ใช้วัด วิธีการวัดที่เหมาะสม  และต้องมีการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีก่อนที่จะทำการวัดตัวอย่าง โดยจะต้องมีการสอบเทียบ pH electrode ด้วยวัสดุอ้างอิงรับรอง pH standard solution

เนื้อหาบทความ โดย
ปทุมพร รอดเรืองธรรม, ธารารัตน์ ตั้งจิตร, ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล, ธวัชชัย โลกะนัง, ดร.วิภาดา หงส์ทะนี
กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic Design โดย
ฐานิยา  คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ

Attachments