Author: สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ Genre:
Rating

จากข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำหนดปริมาณการมีอยู่ของโลหะหนักประเภทต่างๆ ในพลาสติกที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ RoHS, REACH, WEEE และ ELV ทำให้เกิดความต้องการในการตรวจวิเคราะห์เป็นจำนวนมากในประเทศไทย เพื่อยืนยันปริมาณสารอันตราย และโลหะหนักในพลาสติก นำไปสู่การรับรองสินค้าปลอดสารอันตรายในทุกลำดับขั้นของการผลิตสินค้า มว., MTEC และ IRPC จึงได้ร่วมกันผลิต TRM (วัสดุอ้างอิงรับรอง) เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ดังกล่าว

เนื้อหาบทความ โดย
อุษณา เที่ยงมณี, ดร.เนตติกานต์ อ่อนไทย, ดร.สุทธินันท์ แต่บรรพกุล และปราณี พฤกพัฒนาชัย กลุ่มงานวิเคราะห์อนินทรีย์เคมี ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

Graphic Design โดย
ฐานิยา คัมภิรานนท์, กลุ่มงานสื่อสารองค์การ